Regulamin portalu Kulinarnykalisz.pl
Wyszukiwarka lokali w Kaliszu
Regulamin

Regulamin Portalu Kulinarnykalisz.plWstęp

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy on korzystania oraz funkcjonowania Portalu internetowego Kulinarnykalisz.pl znajdującego się pod adresem www.kulinarnykalisz.pl a także stanowi umowę zawartą pomiędzy Portalem internetowym Kulinarnykalisz.pl a Klientem. Regulamin zawiera informacje i zasady korzystania z Portalu, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Użytkowników korzystających z usług Portalu oraz Administratora. Każdy potencjalny Użytkownik oraz Klient z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminów i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany całości lub w części postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny

 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisu.

 

Definicje


Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

 1. Administrator – osoba/podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Klientów oraz UżytkownikówSerwisu, którym jest Tomasz Chlebba

 2. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 3. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal

 4. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów oraz Administratora

 5. Portal kulinarnykalisz.pl, figurujący pod adresem internetowym www.kulinarnykalisz.pl, będący platformą internetową umożliwiającą Użytkownikowi wyszukiwanie, natomiast Klientowi zamieszczanie zasobów w Bazie danych.

 6. Baza danych - zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Klientów Serwisu, które za ich zgodą będą gromadzone oraz przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług
Cel portalu 1. Portal Kulinarnykalisz.pl jest serwisem informacyjno -promocyjnym mającym na celu gromadzenie oraz reklamowanie ofert firm gastronomicznych z Kalisza i okolic oraz udostępnianie tych ofert osobom zainteresowanym.Polityka prywatności 1. Każdego Klienta i Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie:

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kulinarnykalisz.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów

 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług świadczonych przez Kulinarnykalisz.pl

 1. Cookies

Niektóre obszary Portalu Kulinarnykalisz.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 1. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Kulinarnykalisz.plPublikowanie ofert 1. Oferta Klienta zostaje dodana do bazy niezwłocznie po jej przekazaniu Administratorowi.

 

 1. Administrator ma prawo korekty wprowadzanych informacji w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy.

Zamawiający wyraża zgodę na prezentowanie w serwisie ocen i opinii jego obiektu osobom odwiedzającym serwis, które to oceny i opinie wyrażone zostaną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem Kulinarnykalisz.pl

 


Prawa własności i prawa autorskie 1. Materiały zamieszczone w ofertach stanowią własność i pochodzą od osób zamieszczających oferty. Nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone na Portalu www.kulinarnykalisz.pl , prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie na adres: portal@kulinarnykalisz.pl
Rozstrzyganie sporów 1. Klient zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce właściwy dla siedziby Portalu.

 2. Klient zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

 3. Klient zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Portal, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie.

 4. Portalnie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
Postanowienia końcowe 1. Serwis zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego modernizacją, trwających nie dłużej niż 24 godziny każda.

 2. Serwis ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta w Serwisie w przypadku stwierdzenia:

  • nieuprawnionego działania w Serwisie

  • działania na szkodę innych Klientów

  • udostępniania treści reklam sprzecznych z prawem

 3. Serwis nie odpowiada za treści umieszczone w Serwisie przez Klientów. Wszelkie poglądy i treści Klienci prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność. Za szkody wyrządzone osobom trzecim, przez treści umieszczone w obrębie konta Klienta odpowiada Klient.